Biuro Projektu

Ul. Akademicka 13 pokój 501 A, 20-950 Lublin

tel./fax: 81 445 65 99

e-mail: fundusze.unijne@up.lublin.pl

Cele projektu

Celem głównym (ogólnym) projektu jest Budowa Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jako kluczowego w Polsce Wschodniej ośrodka badawczo-rozwojowego dla potrzeb gospodarki. Cel ten wpisuje się w realizację celu głównego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju).

Cele szczegółowe wpisują się w realizację celów działań przewidzianych w ramach Priorytetu I PO RPW (Nowoczesna gospodarka), w szczególności dotyczy to Celu działania I.3 (Wspieranie innowacji).

Powstała w ramach projektu infrastruktura badawczo-rozwojowa będzie przyczyniała się do osiągnięcia celów szczegółowych I priorytetu PO RPW oraz będzie wykorzystywana do bezpośredniego nawiązywania i prowadzenia współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Jednocześnie powstałe Centrum będzie służyło do rozwoju przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach wysokich technologii (np. przemysł farmaceutyczny i biotechnologiczny) oraz nowoczesnych usług (usługi medyczne i weterynaryjne, testowanie i certyfikacja kliniczna, itd.). Argumentami przemawiającymi za takim stwierdzeniem jest dotychczasowa współpraca jednostek naukowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z przemysłem, realizowane projekty badawcze oraz podpisane porozumienia i listy intencyjne o współpracy.

  • O projekcie

    25 października 2011 r. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Prof. dr hab. Marian Wesołowski podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą "Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie" ...

    czytaj więcej
  • Aktualne ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Postęp prac pobierz dokument PDF

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013

Projekt i wykonanie xeo-Design

Copyright © 2013 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie : Polityka Cookies